Pomoc dla obywateli Ukrainy

Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2023 r. poz. 103 ze zm.), z dniem 1 marca 2023 r. wprowadziła zmianę zasad pomocy socjalnej, polegającej na zakwaterowaniu oraz zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego, udzielanej przez Wojewodę Wielkopolskiego i inne podmioty obywatelom Ukrainy.

Powyższa bezpłatna pomoc jest zapewniona przez 120 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast po upływie 120 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pomoc może zostać zapewniona w przypadku posiadania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL oraz pokrycia przez niego, z góry, 50% kosztów tej pomocy, nie więcej niż 40 zł za osobę dziennie.

Ponadto z dniem 1 maja 2023 r. (z zachowaniem vacatio legis) wejdzie w życie przepis, iż po upływie 180 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wojewoda oraz podmioty udzielające pomocy mogą zapewnić pomoc w przypadku posiadania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL oraz pokrycia przez niego z góry 75% kosztów tej pomocy, nie więcej niż 60 zł za osobę dziennie.

Równowartość 75% kosztów pomocy obywatel Ukrainy uiszcza podmiotom realizującym na rzecz wojewody oraz pozostałych podmiotów usługi w zakresie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy.

W partycypacji nie uczestniczą obywatele Ukrainy należący do grup uprawnionych określonych w art. 12 ust. 17c pkt 1-5 i 17 d pkt 1-2 ww. ustawy.

W odniesieniu do osób uznających swoją sytuację życiową za szczególnie trudną wojewoda oraz pozostałe podmioty udzielające pomocy, oceniają możliwość partycypacji w kosztach pomocy, kierując się względami humanitarnymi.

Powyższe oceny mają charakter wyłącznie czasowy (aktualne obowiązują na czas 2 miesięcy do 30 kwietnia 2023) i przy dokonywaniu kolejnych będzie uwzględniana aktywność w zakresie poprawy sytuacji życiowej.