MOPS PUSZCZYKOWO

Dodatki Mieszkaniowe

DODATEK MIESZKANIOWY

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie pieniężne mające na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

a) tytuł prawny do lokalu

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. umowa użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub najem socjalny lokalu (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym).

 1. b) Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

– jednoosobowym – 40% (tj. 2 265,01 zł) ,

– wieloosobowym – 30% (tj. 1 698,76 zł) przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 r. wyniosło 5 167,47 zł.

c) Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 35 m2 – dla 1 osoby,
 • 40 m2 – dla 2 osób,
 • 45 m2 – dla 3 osób,
 • 55 m2 – dla 4 osób,
 • 65 m2 – dla 5 osób,
 • 70 m2 – dla 6 osób,

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczny osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m.kw.
Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m2 , jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

LOKALNY PROGRAM OSŁONOWY 
Program pomocy społecznej dla mieszkańców, którzy ponoszą zwiększone koszty ogrzewania spowodowane wymianą systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczny.

Lokalny Program Osłonowy, w ramach którego można uzyskać pomoc finansową, spowoduje, że mieszkańcy o dochodach do 400 % kryterium dochodowego, będą mogli liczyć na wsparcie w ponoszeniu kosztów ogrzewania, aby nie ponosić negatywnych skutków finansowych wynikających ze zmiany systemu ogrzewania na niskoemisyjny. Na dzień przyjęcia uchwały, kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej to kwota 776 zł, a kryterium dochodowe na osobę w rodzinie to kwota 600 zł. W związku z powyższym do Lokalnego Programu Osłonowego będą kwalifikowały się osoby o dochodzie nieprzekraczającym kwoty:

 • 3104 zł – w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 2400 zł – w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Pomoc będzie dotyczyła lokali, w których nie wcześniej niż dnia 21 listopada 2017 r. przeprowadzono trwałą zmianę systemu ogrzewania. Przyznawana będzie 2 razy w roku kalendarzowym (kwartał A od 1 września do 31 grudnia roku, w którym rozpoczyna się okres grzewczy, kwartał B od 2 styczni do 31 marca roku, w którym kończy się ten okres grzewczy) w formie zasiłku celowego. Każdorazowo warunkiem wszczęcia postępowania o udzielnie pomocy będzie złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzone będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomoc będzie przyznawana w formie decyzji administracyjnej.